Đường Túi Biên Hòa

Các loại đường đóng gói nhỏ: Đường Biên Hòa Pure 1kg, đường phèn Biên Hòa, đường que, đường nâu, đường làm bánh...